PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Temat kompleksowy do realizacji:

„Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”

„Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w świecie realnym i wirtualnym”

 

Cele:

-kształtowanie nawyków dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo

- wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej zgodnych z wytycznymi GIS, wpajanie zasad właściwego odżywiania, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne

-wprowadzenie dzieci w przestrzeń wirtualną, rozwijanie kompetencji informatycznych

-uwrażliwianie dzieci na zagrożenia wychowawczo- zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera

Działania:

 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w przedszkolu poprzez zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w pomieszczeniach przedszkola i w ogrodzie:

-zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami ewakuacji.

-przeprowadzenie alarmu przeciwpożarowego w korelacji ze Strażą Pożarną

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zagrożeń dla zdrowia i sposobów ich unikania:

- spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, informatykiem

-realizowanie programu „Drogowe ABC” pod patronatem PCK

 • Kształtowanie i rozwijanie nawyków higienicznych i przyzwyczajeń zdrowotnych:

- systematyczne uczenie oraz praktyczne wykonywanie poszczególnych czynności higienicznych- nauka mycia rąk wg. wytycznych GIS

-organizowanie spotkań z lekarzem, pielęgniarką- wzbogacanie wiedzy o zdrowiu

-realizowanie programów prozdrowotnych : „Super wiewiórka”, „Czyste powietrze”

 • Dostarczanie podstawowej wiedzy związanej z prawidłowym odżywianiem:

-organizowanie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania oraz zajęć kulinarnych

-prezentacja multimedialna „Piramida zdrowia”

-konkurs plastyczny „Ulubiony owoc”

 • Uświadamianie konieczności dbania o zdrowie psychiczne :

- stworzenie kodeksów grupowych i przestrzeganie zawartych w nich reguł:

-wprowadzanie systemów motywacyjnych

-prezentacja multimedialna zapoznającą dzieci z ich prawami wynikającymi z konwencji Praw Dziecka szczególnie z prawem do ochrony przed przemocą i agresją

-organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzanie elementów bajkoterapii, muzykoterapii

 • Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu:

-organizowanie spacerów i wycieczek rekreacyjnych w połączeniu z grami terenowymi i zabawami ruchowymi

- systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych i ruchowych

-rozwijanie umiejętności aktywnego wypoczynku

-stworzenie „Ścieżki sensorycznej” w ogrodzie przedszkolnym

- udział w Igrzyskach Przedszkolaków

     7.  Wprowadzanie dzieci w przestrzeń wirtualną:

- nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem-warsztaty  komputerowe dla dzieci;

- nabywanie umiejętności  wspomagających rozwój procesów myślowych- nauka kodowania dla grup starszych;

-wykorzystanie komputera do nauki i zabawy w celu zdobywania nowych wiadomości i umiejętności- zabawy z tablicą multimedialną;

         - nagranie teledysków z życia grup przedszkolnych

         - wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera:

         - „Bądź bezpieczny w sieci”- spotkanie z policją i informatykiem

Inne zadania:

 • Kontynuacja programu „Wiem, co jem” oraz innowacji pedagogicznej „Mali Badacze- czyli doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej”
 • Realizacja projektu „Klub małego i dużego podróżnika”
 • Motywowanie do nauki języków obcych- kontynuowanie projektu „Angielski w świecie przedszkolaka”, czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach z elementami języka angielskiego
 • Uzupełnienie bazy przyborów i sprzętów do zajęć gimnastycznych
 • Kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka- udział w cyklicznych akcjach PCK
 • Zorganizowanie Dnia Przedszkolaka, Dnia Dziecka
 • Organizowanie uroczystości o charakterze patriotycznym /Święto Niepodległości/, rodzinnym /Pasowanie na Przedszkolaka, Przedstawienia wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty/
 • Kontynuowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym /Miejska Biblioteka Publiczna, Policja, Straż Pożarna/
 • Udział przedszkolaków w teatrzykach, warsztatach, prelekcjach
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli- udział w grantach, kursach, warsztatach, WDN
 • Publikowanie na stronie internetowej przedszkola i w prasie lokalnej najważniejszych wydarzeń z życia grup przedszkolnych, uaktualnianie informacji dla Rodziców

Realizacja działań edukacyjnych, wychowawczych zaplanowanych dla  całej społeczności przedszkola lub wymagające współpracy ze środowiskiem lokalnym jest uzależniona od aktualnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących obostrzeń.

        

HARMONOGRAM  UROCZYSTOŚCI  PRZEDSZKOLNYCH w roku szk. 2020/2021

HARMONOGRAM  UROCZYSTOŚCI  PRZEDSZKOLNYCH

w roku szk. 2020/2021

Lp.

Wydarzenie    

termin

Osoby odpowiedzialne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

14.

15.

Dzień Przedszkolaka

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Pasowanie na Przedszkolaka

Święto Niepodległości

Konkurs plastyczny „Ulubiony owoc”

Spotkanie z Mikołajem

Przedstawienia Wigilijne w grupach

Bal Karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

Przegląd Małych Form Scenicznych

Próbny alarm pożarowy

Dzień Mamy i Taty

Wycieczka doZOO

Wycieczka do wioski indiańskiej

Dzień Dziecka

Pożegnanie  przedszkola

20 wrzesień

14 październik

październik- listopad

listopad

listopad

grudzień

grudzień

styczeń

styczeń/luty

marzec

kwiecień/maj

maj

 

maj/czerwiec

czerwiec

czerwiec

Dyrekcja, nauczyciele

K. Bąk, J. Gnatowicz

Dyrekcja, L. Żygadło, I. Jankowska, I. Górak

B. Czerwińska, R. Wantuch

I. Jankowska

B. Czerwińska, R. Wantuch

Nauczycielki

Dyrekcja

Nauczycielki grup

M. Moranowicz, I. Górak

Dyrekcja, nauczycielki

Nauczycielki

 

Dyrekcja, nauczycielki

B. Jurek, L. Żygadło

Dyrekcja, nauczycielki gr. V, VI

Dzień Przedszkolaka

KOCHANE PRZEDSZKOLAKI ! 

Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRZEDSZKOLAKA  

ŻYCZYMY WAM ,

ABY DZIEŃ TEN WYPEŁNIONY BYŁ UŚMIECHEM OD UCHA DO UCHA, MUZYKĄ, ZABAWĄ Z KOLEGAMI I KOLEŻANKAMI  A  POBYT  W  PRZEDSZKOLU  DOSTARCZAŁ MNÓSTWO  RADOŚCI  I ODKRYWANIA TALENTÓW.

 

DYREKCJA, RADA PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 11 W BRZEGU

unnamed.png

 K.BĄK

Aneks nr 1 do procedury bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego obowiązującego w PP nr 11 w Brzegu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020 z dnia 08 czerwca 2020  dyrektora

Przedszkola Publicznego nr 11  Brzegu w sprawie: wprowadzenia ANEKSU NR 1

do „Procedury bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego

obowiązującej w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Brzegu”.

 

1.  W § 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„Liczba dzieci w grupie ustalana jest w oparciu o zasadę 3m² na dziecko i każdego opiekuna
tj. oddział liczy do 16 dzieci

2.  W § 5 ust.4 otrzymuje brzmienie:

4. Zgłoszenie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1 i nr 2), należy złożyć w przedszkolu, w wersji papierowej osobiście lub do skrzynki podawczej, najpóźniej do czwartku poprzedzającego dany tydzień do godziny 13.00. Złożenie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca w przedszkolu, aż do momentu potwierdzenia przez przedszkole miejsca dla dziecka. Zgłoszenie niekompletne pozostaje bez rozpatrzenia.

3.  W §7 ust.2pkt.b)  otrzymuje brzmienie:

b) Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 16. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. W związku z powyższym, w zależności od powierzchni sali zajęć danej grupy, może w niej przebywać w tym samym czasie maksymalnie od 10 do 20 dzieci oraz maksymalnie 2 osoby dorosłe (pracownicy przedszkola).

c) rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w wersji papierowej, osobiście lub do skrzynki podawczej OŚWIADCZENIE i DEKLARACJĘ opieki nad dzieckiem na dany tydzień (załącznik nr 1 i nr 2).Szczegółowe regulacje dotyczące terminów na złożenie oraz zmianę DEKLARACJI zostały wskazane w § 5 niniejszej procedury w punktach 4, 5, 6.

 08.06.2020 Alina Makowska

  ( data i podpis dyrektora)

Copyright © Topnet 2014