Ważne!!!

W związku z wymianą czytnika prosimy o zwrot wszystkich kart do 1 września  ( nawet tych dzieci, które 1 września nie przyjdą do przedszkola) w celu ponownej aktywacji.

INSTRUKCJA PRZEBYWANIA DZIECKA W PLACÓWCE W REŻIMIE SANITARNYM

1. Przyprowadzanie dzieci odbywa się tylko i wyłącznie w zadeklarowanych godzinach  i nie później niż do godziny 8.30 wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego lub ewentualnie jedną stałą upoważnioną osobę (babcia, dziadek, ciocia, wujek)- załącznik nr.2 ponieważ zgodnie z wytycznymi trzeba ograniczyć przebywanie osób trzecich na terenie placówki.

2. Rodzice z zachowaniem dystansu społecznego czekają przed budynkiem przedszkola. Osoby przyprowadzające lub odbierające dziecko dzwoniąc dzwonkiem umieszczonym na drzwiach wejściowych sygnalizują przybycie dziecka lub chęć jego odebrania.

3. Rodzic czekając przy schodach wejściowych na personel przedszkola loguje lub wylogowuje obecność dziecka za pomocą karty czytnikowej.

4. W części wspólnej (schody i wejście do szatni dzieci) w jednym czasie mogą przebywać mak. 3osoby dorosłe. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez jednego  z rodziców bez osób towarzyszących.

5. Przy wejściu do szatni w momencie przyprowadzania i odbierania dziecka mierzona jest temperatura dziecku i rodzicowi, za pomocą termometru bezdotykowego przez personel placówki. Brak zgody na pomiar skutkuje nie przyjeciem dziecka do przedszkola.

6. W pierwszych dniach pobytu rodzic drukuje uzupełniony dokument-załącznik  nr 1 w PROCEDURZE POSTĘPOWANIA Prewencyjnego oraz dostarcza wydrukowane i uzupełnione upoważnienie.

7. Po dokonaniu w/w czynności wstępnych dziecko jest przekazywane pod opiekę personelu przedszkola, który w szatni ściąga odzież wierzchnią, zakłada obuwie zmienne i odprowadza do sali przekazując dziecko pod opiekę nauczyciela.

8. Analogicznie po południu wyznaczony pracownik wyprowadza dziecko z sali, prowadzi do szatni, a następnie ubrane i gotowe do wyjścia odprowadza do rodzica.  Po odebraniu dziecka należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola.

9.  Niedozwolone jest przynoszenie do przedszkola zabawek i innych przedmiotów  z domu. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci nowo przyjętych w okresie adaptacyjnym ( wrzesień). W takich przypadkach rodzice zobowiązani są zadbać o codzienne, regularne czyszczenie, pranie i dezynfekcję zabawki-przytulanki.

10. Dzieci z grup: „I”, „II” i „III”( rok.ur 2016, 2017) przynoszą do przedszkola małą poduszeczkę ( tzw.jasiek) oraz mały kocyk polarowy, które w każdy piątek zabierają do domu, gdzie rodzice poddają rzeczy praniu i dezynfekcji. Ponadto są wyposażone w stabilne kapcie z twardą podeszwą ( nie laczki, nie gumowe butki itp.)najlepiej zapinane na rzepy- PODPISANE oraz dodatkowe ubranie na zmianę w woreczku- spodnie, bluzka z długim i krótkim rękawem, majtki, skarpetki, również podpisane.

11. Urodziny dzieci ze względu na bezpieczeństwo, celebrujemy bez poczęstunku.

12. Odbieranie dzieci odbywa się w zadeklarowanych godzinach nie wcześniej niż od godz. 14.00 wyłącznie przez rodzica,opiekuna prawnego lub upoważnioną osobę, ponieważ zgodnie   z wytycznymi trzeba ograniczyć przebywanie osób trzecich na terenie placówki.

 

informacje o ubezpieczeniu na rok 2020/21

Szanowni Rodzice,

W roku 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, przestawiam Państwu za pośrednictwem strony internetowej przedszkola, ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przesłaną przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Większość z tych propozycji to ubezpieczenie zawierane internetowo, co pozwala całkowicie uniknąć ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka. Na portalu towarzystwa ubezpieczeniowego wybranego przez Państwa, rodzice samodzielnie analizują i wybierają wariant ubezpieczenia NNW dla dzieci tj. zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają ich oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. Jednocześnie informuję, że podobnie jak w latach ubiegłych przedszkole nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia NNW, stroną umowy są wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie.

dyrektor Przedszkola Publicznego nr 11 

Alina Makowska

 

NAU

NNW INTERRIKS

NOWAKLASA

GENERALI

PZU

Uniqa

Copyright © Topnet 2014